UNIVERSUL NECUNOSCUT

Pentru a înțelege cît mai multe din tainele Universului necunoscut, Carl Sagan spunea că „Trebuie să cunoști trecutul pentru a înțelege prezentul”.

Lucrarea intitulată “MAGNETISMUL, FORȚA CREATOARE A UNIVERSULUI” reprezintă o abordare inovatoare în fizica planetară, combinând aspecte teoretice și practice într-un mod nou și captivant.

Această lucrare investighează o varietate de fenomene care se intersectează într-un mod armonios, creând astfel un Univers care funcționează asemănător unui ceas mecanic perfect reglat. Titlul însuși sugerează prezența unei forțe unificatoare esențiale care menține imensul ceas cosmic întro continuă mișcare. O mișcare universală uimitor de exactă!

Albert Einstein a intuit existența unei forțe superioare care să unifice cele patru forțe fundamentale ale naturii. Viziunea sa a fost conturată de nevoia de a descoperi “A Cincea Forță – Unificatoare”, și, după cum pare să arate această lucrare, această viziune a fost realizată.

English translation

In order to understand as many of the mysteries of the unknown universe as possible, Carl Sagan said that “You must know the past to understand the present”!

The paper entitled “MAGNETISM, THE CREATIVE FORCE OF THE UNIVERSE” represents an innovative approach to planetary physics, combining theoretical and practical aspects in a new and exciting way.

This work investigates a variety of phenomena that intersect in a harmonious way, thus creating a universe that functions like a perfectly tuned mechanical clock. The title itself suggests the presence of an essential unifying force that keeps the huge cosmic clock in constant motion. An amazingly accurate universal movement.

Albert Einstein intuited the existence of a higher force that would unify the four fundamental forces of nature. His vision was shaped by the need to discover the “Fifth Force – Unifying”, and as this work seems to show, this vision was realized.

*

Pentru a consolida noua teorie și pentru a evita interpretările eronate, lucrarea se bazează în mare parte pe experimente, indicii și observații logice, care sunt accesibile și verificabile de oricine. Ea își propune să pornească de la cercetările existente și să se concentreze pe datele obținute, inclusiv cele provenite din explorarea spațiului cosmic înconjurător.

Lucrarea ridică întrebări importante cu privire la ipoteza că întregul Univers ar fi izvorât dintr-o particulă extrem de mică, conform teoriei Big Bang.

Haideți să ne imaginăm un scenariu concret! În spațiul dintre ochii noștri și aceste cuvinte pe care le parcurgem, se află milioane și milioane de atomi care formează aerul din jurul nostru, aerul pe care-l respirăm. Acești atomi sunt atât de mici încât nu pot fi văzuți nici măcar cu cel mai performant microscop. Și totuși, să ne gândim, cum este posibil ca întregul Univers să fi luat naștere dintr-o particulă atât de minusculă, așa cum sugerează teoria Big Bang? Acea “particulă primordială” se spune că era de un sextilion de ori mai mică decât nucleul unui atom. Este oare aceasta o premisă credibilă? Imaginația unui tehnician, ancorată în realitate, obișnuit cu idei constructive și inovatoare, tinde să exploreze scenariile de acest gen desprinse din domeniul SF-ului. Cum putem crede că o astfel de particulă, atât de minusculă, a putut provoca o explozie din care s-a născut tot ceea ce există în Universul nostru vast?

Gândirea profundă și detaliată asupra legilor naturii nu susține o astfel de transformare radicală. Este mai plauzibil ca dintr-un corp mare să rezulte nenumărate corpuri mai mici, dar din ceva atât de mic, cum este particula primordială, este greu de conceput apariția unei varietăți atât de complexe de forme și structuri existente în tot Universul. Estre imposibil! Legile naturii sunt mereu același, indiferent de distnțe, timpi sau de transformări energetice.

*

To reinforce the new theory and avoid misinterpretations, the paper relies heavily on experiments, clues, and logical observations that are accessible and verifiable by anyone. It aims to build on existing research and focus on the data obtained, including those from the exploration of surrounding outer space.

The paper raises important questions about the hypothesis that the entire universe originated from an extremely small particle, according to the Big Bang theory.

Let’s imagine a concrete scenario! In the space between our eyes and these words that we go through, there are millions and millions of atoms that make up the air around us, the air we breathe. These atoms are so small that they cannot be seen even with the most advanced microscope. And yet, let’s think, how is it possible that the entire universe was born from such a tiny particle, as the Big Bang theory suggests? That “primordial particle” was said to be a sextillion times smaller than the nucleus of an atom. Is this a credible premise? The imagination of a technician, anchored in reality, accustomed to constructive and innovative ideas, tends to explore scenarios of this kind detached from the field of SF. How can we believe that such a tiny particle could have caused an explosion from which everything in our vast universe was born?

Deep and detailed thinking about the laws of nature does not support such a radical transformation. It is more plausible that countless smaller bodies could emerge from a large body, but from something as small as the primordial particle, it is hard to conceive of the emergence of such a complex variety of shapes and structures existing throughout the universe. It’s impossible! The laws of nature are always the same, regardless of distances, times or energetic transformations.

*

Un moment de inspirație și intuiție a dus la descoperirea că centrul magnetic al Pământului este responsabil de formarea și întreținerea celor două mișcări planetare și, foarte important, totodată este responsabil de buna funcționare a atomilor. Pe parcursul lecturii veți constata că cele două forțe, de atracție și respingere, specifice mișcărilor planetare cât și celor atomice, sunt susținute de singura și cea mai importantă proprietate a materiei, magnetismul și de produsul secundar rezultat prin efectul de dinam, energia electrică. O să detaliem cum acționează această proprietate naturală pe care o considerăm esențială în funcționarea întregului Univers.

Întrucât o imagine valorează mai mult decât o mie de cuvinte și pentru a ilustra cele afirmate mai înainte, vă invităm să urmăriți un film care ne pune față în față cu misteriosul fenomen, magnetismul. Puteți viziona mai multe experimente în care se exemplifică în timp real un sistem natural de cuplaj magnetic, cu ajutorul căruia mișcările de rotație și revoluție se propagă de la cel mai mare corp din Univers, Centrul Galactic, până la cea mai mică structură organizată, Atomul. Credem că acest fenomen natural poate elucida multe din întrebările rămase deocamdată fără răspuns.

*

A moment of inspiration and intuition led to the discovery that the Earth’s magnetic center is responsible for the formation and maintenance of the two planetary motions and, very importantly, is also responsible for the proper functioning of atoms. During the reading you will find that the two forces, attraction and repulsion, specific to planetary and atomic motions, are supported by the only and most important property of matter, magnetism and the byproduct resulting from the dynamo effect, electricity. We will detail how this natural property that we consider essential in the functioning of the entire universe acts.

Since a picture is worth more than a thousand words and to illustrate what I said before, we invite you to watch a film that brings us face to face with the mysterious phenomenon, magnetism. You can watch several experiments exemplifying in real time a natural magnetic coupling system, with which rotation and revolution movements propagate from the largest body in the Universe, the Galactic Center, to the smallest organized structure, the Atom. We believe that this natural phenomenon can elucidate many of the questions that remain unanswered.

Tot în această lucrare veţi descoperi, cu lux de amănunte, cum se formează gravitația, un alt fenomen misterios care frământă de foarte mult timp mințile oamenilor de știință. În linii mari, gravitaţia este o atracţie coulombiană între energia electrică produsă de Pământ și energia electrică produsă de un atom. Veţi afla de ce și cum funcționează acest element de bază al materiei, atomul, ce forță întreţine mişcarea lui continuă!

De-a lungul timpului, cel mai aproape de teoria pe care o susţinem, în sensul că gravitaţia este o atracţie electrică, a fost savantul englez Michael Faraday (1791-1867). Ȋn jurnalul său de laborator acesta spunea: „Cu siguranţă, această forţă (gravitaţia) trebuie să aibă o legătură ce poate fi dovedită experimental, cu electricitatea, magnetismul şi alte forţe, aşa încât ea să producă, cu ajutorul lor, prin acţiunea reciprocă şi un efect echivalent. Să ne gândim un moment cum să procedăm pentru a aborda această chestiune, servindu-ne de fapte şi de încercări”. Cu toate că a fost unul dintre cei mai mari savanți experimentatori, Faraday nu a sesizat că planeta noastră produce o energie electrică care este răspunzătoare pentru formarea gravitaţiei.

                                                                             *

Also in this paper you will discover, in great detail, how gravity is formed, another mysterious phenomenon that has been troubling the minds of scientists for a long time. Broadly speaking, gravity is a Coulombian attraction between the electricity produced by Earth and the electricity produced by an atom. You will find out why and how this basic element of matter, the atom, works, what force maintains its continuous motion!

Over time, the closest we come to the theory that gravity is an electrical attraction was the English scientist Michael Faraday (1791-1867). In his laboratory diary he said: “Surely this force (gravity) must have an experimentally provable connection with electricity, magnetism and other forces, so that it produces with their help, through mutual action, an equivalent effect. Let us consider for a moment how to proceed to address this issue, using facts and trials.” Although he was one of the greatest experimental scientists, Faraday did not notice that our planet produces electricity that is responsible for the formation of gravity.

*

Ca urmare, Issac Newton a fost primul savant care a încercat să explice gravitația. Totuși, formula lui matematică nu a reușit să elucideze de ce cade vestitul măr din pom, cum şi de ce este atras de Pământ? S-a presupus că, în interiorul materiei, în masa ei, există unele elemente care sunt răspunzătoare pentru formarea gravitației, gravitonii. Deocamdată rămân ȋnsă ȋn stadiu teoretic! De-a lungul anilor, s-a pătruns tot mai adânc ȋn interiorul atomului și totuși nu s-a găsit nimic care ar produce gravitația. Nimeni până acum nu a realizat că interacţiunea electrică şi magnetică se bazează pe aceeaşi formulă a gravitaţiei.

Îndrăzneala de a așterne pe hârtie punctele mele de vedere a pornit de la o serie de întrebări pe care mi le-am pus asupra producerii unor fenomene naturale, la care nu am găsit un răspuns convingător în teoriile actuale, uneori chiar descoperind ȋn ele o logică eronată. Am constatat că multe teorii nu sunt acceptate sau sunt privite cu rezervă, chiar și de oamenii de știință, fără a oferi ȋnsă nici alte soluții.

Un exemplu concret ar fi Big Bang-ul, teoria cea mai acceptată despre originea Universului. Deși veche de aproape 100 de ani, există încă rezerve în combaterea ei dar, oare până când?

                                                                 *

As a result, Issac Newton was the first scientist to attempt to explain gravity. However, his mathematical formula failed to elucidate why the famous apple falls from the tree, how and why is it attracted to Earth? It has been assumed that inside matter, in its mass, there are some elements that are responsible for the formation of gravity, gravitons. For now, however, they remain in the theoretical stage! Over the years, it has penetrated deeper and deeper inside the atom, yet nothing has been found that would produce gravity. No one until now realized that the electric and magnetic interaction are based on the same formula of gravity.

The audacity to write down my points of view started from a series of questions I asked myself about the production of natural phenomena, to which I did not find a convincing answer in current theories, sometimes even discovering in them an erroneous logic. We have found that many theories are not accepted or are regarded with reservation, even by scientists, without offering any other solutions.

A concrete example would be the Big Bang, the most accepted theory about the origin of the universe. Although almost 100 years old, there are still reservations about combating it, but until when?

*

M-am aplecat cu multă curiozitate asupra acestui fenomen și toate ipotezele gândite de mine le veți găsi în lucrarea menţionată.

Dintotdeauna, oamenii de știință au căutat să elucideze fenomenele naturale și căutarea aceasta nu se va încheia niciodată. S-au investit foarte mulți bani în cercetare, în laboratoare ultraperformante, în telescoape, sonde și navete spațiale. Cu toate acestea, suntem într-o etapă când încă nu ne putem explica multe fenomene, uneori chiar banale. După cum spuneam, nu știm ce înseamnă gravitația, cum se manifestă și ce forță permanentă produce și susţine acest fenomen. Nu știm cum se formează cele două forţe interactive din interiorul atomului, forța tare, respectiv forța slabă. Totodată, forța electromagnetică din interiorul atomului este, în totalitate, formulată greșit. Nu se știe cum funcționează materia vie, ce energii colaterale susțin acest proces continuu.

Sunt multe necunoscute și multe ȋntrebări care nu și-au găsit încă răspunsul. Nu ştim prea multe nici despre energia electrică produsă de globul pământesc, sarcinile electrostatice. Nu ştim aproape nimic despre formarea Pământului. Tehnologia foarte înaltă și inteligenţa artificială nu au fost îndeajuns ca cercetările oamenilor de știință să treacă peste aceste bariere.

                                                                                                                                                 *

I approached this phenomenon with great curiosity and all the hypotheses thought by me will be found in the mentioned work.

Scientists have always sought to elucidate natural phenomena and this search will never end. A lot of money has been invested in research, in high-performance laboratories, in telescopes, probes and space shuttles. However, we are at a stage when we still cannot explain many phenomena, sometimes even trivial. As I said, we do not know what gravity means, how it manifests and what permanent force produces and sustains this phenomenon. We don’t know how the two interactive forces inside the atom, the strong force and the weak force, are formed. At the same time, the electromagnetic force inside the atom is totally misformulated. It is not known how living matter works, what collateral energies support this continuous process.

There are many unknowns and many questions that have not yet been answered. Nor do we know much about the electricity producedby the globe, electrostatic charges. We know almost nothing about the formation of the Earth. Very high technology and artificial intelligence were not enough for scientists’ research to overcome these barriers.

*

Vorbeam, mai ȋn glumă, mai în serios, cu un profesor, că în natură mai există încă o stare de agregare, matematica. Prin formulele ei, omul a inventat: Big Bang-ul, antimateria, găurile negre, materia întunecată, energia întunecată, etc. Formulele matematice, uneori foarte sofisticate, au făcut ca, ȋn majoritatea cazurilor, rezultatele lor să nu corespundă cu realitatea. Matematica ajută doar la formularea unor teorii cu aplicaţii ȋn lumea reală! Limitele cunoașterii umane ne-ar putea face să zâmbim gândindu-ne că natura nu s-a folosit de nicio formulă și a ajuns la perfectiune.

                                                                                                                             *

I was jokingly, more seriously, with a teacher, that in nature there is still a state of aggregation, mathematics. Through its formulas, man invented: the Big Bang, antimatter, black holes, dark matter, dark energy, etc. Mathematical formulas, sometimes very sophisticated, have made that, in most cases, their results do not correspond to reality. Mathematics only helps to formulate theories with real-world applications! The limits of human knowledge might makeus smileat thinking that nature has not used any formula and has reached perfection.

                                                                                                                 

                                                                                                                    Iată cuprinsul lucrării:

▪ În loc de Big Bang

▪ Magnetismul şi importanţa lui în natură

▪ Formarea Universului

▪ Energia electrică

▪ Atomul şi gravitaţia

▪ Fenomenul Q

▪ Protopămîntul

▪ Formarea apei

▪ Pământul

▪ Strălucirea Soarelui

▪ Vulcanii şi cutremurele

În lucrare nu veți întâlni nicio formulă. Veți constata că  Natura și fenomenele ei sunt principalele subiecte și am fi destul de mulțumiți dacă s-ar aprecia fie și numai felul in care au fost “scormonite”.

*

Here is the table of contents of the paper:

▪ Instead of the Big Bang

▪ Magnetism and its importance in nature

▪ Formation of the Universe

▪ Electricity

▪ The atom and gravity

▪ Phenomenon Q

▪ Attendance

▪ Water formation

▪ Earth

▪ Sunshine

▪ Volcanoes and earthquakes

In the work you will not encounter any formula. You will find that Nature and its phenomena are the main subjects and we would be quite pleased if only the way they were “hollowed out” would be appreciated.

Contact

Daca subiectele atinse in aceasta prefata prezinta un interes pentru dumneavoastra si doriti sa citiţi lucrarea, ne puteti contacta la adresa de email
fenomenulq@yahoo.com.

Pentru a achiziţiona o carte, modalitatile de plata se vor stabili de comun acord.
Lucrarea se poate trimite prin posta, transportul este inclus in pret.

Am initiat acest site din dorinta ca, dupa lecturare, sa putem dezbate impreuna ideile pe care le-am dezvoltat.

*

                                                                                                                                              Contact

If the topics covered in this preface are of interest to you and you want to read the paper, you can contact us at
fenomenulq@yahoo.com.

In order to purchase a book, the payment methods will be agreed upon. The work can be sent by mail, transport is included in the price.

We started this site with the desire that, after reading, we can debate together the ideas we have developed.

Miscarea de revolutie prograda si retrograda

50 de lei

Ebook

20 de lei