UNIVERSUL NECUNOSCUT

MAGNETISMUL, FORŢA CREATOARE A UNIVERSULUI” este o nouă abordare teoretică ȋn fizica planetară, care plecând de la geneza prafului cosmic, ȋncearcă să explice formarea şi funcționarea întregului Univers. O afirmaţie care poate părea șocantă sau cel putin foarte ȋndrăzneață pentru mulți, ȋn contextul ȋn care este posibil ca această teorie ar putea pune la îndoială doctrinele existente și universal acceptate.

Un moment de inspiraţie și intuiţie a dus la descoperirea că centrul magnetic al Pământului este răspunzător de formarea şi întreţinerea celor două mişcări planetare şi, foarte important, totodată şi de buna funcționare a atomilor. Pe parcursul lecturii veţi constata că cele două forţe, de atracție și respingere, specifice mișcărilor planetare cât şi celor atomice, sunt susținute de singura și cea mai importantă proprietate a materiei, magnetismul și de produsul rezultat prin efectul de dinam, energia electrică. O să detaliem cum acționează această proprietate naturală pe care o considerăm esenţială în functionarea întregului Univers. Dezideratul principal al fizicii contemporane este găsirea unei teorii unificatoare a celor 4 forţe fundamentale ca fiind derivate ale unei singure forţe. Noi considerăm ca forța magnetică este acea forță unificatoare a Universului.

 

Ȋntrucât o imagine valorează mai mult decât o mie de cuvinte și pentru a ilustra cele afirmate mai ȋnainte, vă invităm să umăriţi un film care ne pune faţă în faţă cu misteriosul fenomen al magnetismului. Puteţi viziona mai multe experimente ȋn care se exemplifică ȋn timp real un sistem natural de cuplaj magnetic, cu ajutorul căruia mişcările de rotaţie şi revoluţie se propagă de la cel mai mare corp din Univers, Centrul Galactic până la cea mai mică structură organizată, Atomul. Credem că acest fenomen natural poate elucida multe din întrebările rămase deocamdată fără răspuns.

                       In English

“MAGNETISM, THE CREATIVE FORCE OF THE UNIVERSE” is a new theoretical approach in planetary physics, which, starting from the genesis of cosmic dust, tries to explain the formation and functioning of the entire universe.

A statement that may seem shocking, or at least very bold to many, given that it is possible that this theory could question existing and universally accepted doctrines.

A moment of inspiration and intuition led to the discovery that the Earth’s magnetic center is responsible for the formation and maintenance of the two planetary motions and, very importantly, also for the proper functioning of atoms. During the reading you will find that the two forces, attraction and repulsion, specific to planetary and atomic motions, are supported by the only and most important property of matter, magnetism and by the product resulting from the dynamo effect, electricity. We will detail how this natural property works, which we consider essential in the functioning of the entire universe. The main goal of contemporary physics is to find a unifying theory of the 4 fundamental forces as derivatives of a single force. We consider the magnetic force to be that unifying force of the universe.

                                                                                                                                                    *

Ȋntrucât o imagine valorează mai mult decât o mie de cuvinte și pentru a ilustra cele afirmate mai ȋnainte, vă invităm să umăriţi un film care ne pune faţă în faţă cu misteriosul fenomen al magnetismului. Puteţi viziona mai multe experimente ȋn care se exemplifică ȋn timp real un sistem natural de cuplaj magnetic, cu ajutorul căruia mişcările de rotaţie şi revoluţie se propagă de la cel mai mare corp din Univers, Centrul Galactic până la cea mai mică structură organizată, Atomul. Credem că acest fenomen natural poate elucida multe din întrebările rămase deocamdată fără răspuns.

                                                                                                                                                     *

Since a picture is worth more than a thousand words and to illustrate what I said above, we invite you to watch a film that puts us face to face with the mysterious phenomenon of magnetism. You can watch several experiments that exemplify in real time a natural magnetic coupling system, with which rotation and revolution movements propagate from the largest body in the Universe, the Galactic Center to the smallest organized structure, the Atom. We believe that this natural phenomenon can elucidate many of the questions that remain unanswered.

 

Tot în această lucrare veţi descoperi, cu lux de amănunte, cum se formează gravitația, un alt fenomen misterios care frământă de foarte mult timp mințile oamenilor de știință. În linii mari, gravitaţia este o atracţie coulombiană între energia electrică produsă de Pământ și energia electrică produsă de un atom. Veţi afla de ce și cum funcționează acest element de bază al materiei, atomul, ce forță întreţine mişcarea lui continuă!

De-a lungul timpului, cel mai aproape de teoria pe care o susţinem, în sensul că gravitaţia este o atracţie electrică, a fost savantul englez Michael Faraday (1791-1867). Ȋn jurnalul său de laborator acesta spunea: „Cu siguranţă, această forţă (gravitaţia) trebuie să aibă o legătură ce poate fi dovedită experimental, cu electricitatea, magnetismul şi alte forţe, aşa încât ea să producă, cu ajutorul lor, prin acţiunea reciprocă şi un efect echivalent. Să ne gândim un moment cum să procedăm pentru a aborda această chestiune, servindu-ne de fapte şi de încercări”. Cu toate că a fost unul dintre cei mai mari savanți experimentatori, Faraday nu a sesizat că planeta noastră produce o energie electrică care este răspunzătoare pentru formarea gravitaţiei.

                                                                             *

Also in this paper you will discover, in great detail, how gravity is formed, another mysterious phenomenon that has been troubling the minds of scientists for a long time. Broadly speaking, gravity is a Coulombian attraction between the electricity produced by Earth and the electricity produced by an atom. You will find out why and how this basic element of matter, the atom, works, what force maintains its continuous motion!

Over time, the closest we come to the theory that gravity is an electrical attraction was the English scientist Michael Faraday (1791-1867). In his laboratory diary he said: “Surely this force (gravity) must have an experimentally provable connection with electricity, magnetism and other forces, so that it produces with their help, through mutual action, an equivalent effect. Let us consider for a moment how to proceed to address this issue, using facts and trials.” Although he was one of the greatest experimental scientists, Faraday did not notice that our planet produces electricity that is responsible for the formation of gravity.

 

                                                                                *

Ca urmare, Issac Newton a fost primul savant care a încercat să explice gravitația. Totuși, formula lui matematică nu a reușit să elucideze de ce cade vestitul măr din pom, cum şi de ce este atras de Pământ? S-a presupus că, în interiorul materiei, în masa ei, există unele elemente care sunt răspunzătoare pentru formarea gravitației, gravitonii. Deocamdată rămân ȋnsă ȋn stadiu teoretic! De-a lungul anilor, s-a pătruns tot mai adânc ȋn interiorul atomului și totuși nu s-a găsit nimic care ar produce gravitația. Nimeni până acum nu a realizat că interacţiunea electrică şi magnetică se bazează pe aceeaşi formulă a gravitaţiei.

Îndrăzneala de a așterne pe hârtie punctele mele de vedere a pornit de la o serie de întrebări pe care mi le-am pus asupra producerii unor fenomene naturale, la care nu am găsit un răspuns convingător în teoriile actuale, uneori chiar descoperind ȋn ele o logică eronată. Am constatat că multe teorii nu sunt acceptate sau sunt privite cu rezervă, chiar și de oamenii de știință, fără a oferi ȋnsă nici alte soluții.

Un exemplu concret ar fi Big Bang-ul, teoria cea mai acceptată despre originea Universului. Deși veche de aproape 100 de ani, există încă rezerve în combaterea ei dar, oare până când?

                                                                 *

As a result, Issac Newton was the first scientist to attempt to explain gravity. However, his mathematical formula failed to elucidate why the famous apple falls from the tree, how and why is it attracted to Earth? It has been assumed that inside matter, in its mass, there are some elements that are responsible for the formation of gravity, gravitons. For now, however, they remain in the theoretical stage! Over the years, it has penetrated deeper and deeper inside the atom, yet nothing has been found that would produce gravity. No one until now realized that the electric and magnetic interaction are based on the same formula of gravity.

The audacity to write down my points of view started from a series of questions I asked myself about the production of natural phenomena, to which I did not find a convincing answer in current theories, sometimes even discovering in them an erroneous logic. We have found that many theories are not accepted or are regarded with reservation, even by scientists, without offering any other solutions.

A concrete example would be the Big Bang, the most accepted theory about the origin of the universe. Although almost 100 years old, there are still reservations about combating it, but until when?

                                                                             *

M-am aplecat cu multă curiozitate asupra acestui fenomen și toate ipotezele gândite de mine le veți găsi în lucrarea menţionată.

Dintotdeauna, oamenii de știință au căutat să elucideze fenomenele naturale și căutarea aceasta nu se va încheia niciodată. S-au investit foarte mulți bani în cercetare, în laboratoare ultraperformante, în telescoape, sonde și navete spațiale. Cu toate acestea, suntem într-o etapă când încă nu ne putem explica multe fenomene, uneori chiar banale. După cum spuneam, nu știm ce înseamnă gravitația, cum se manifestă și ce forță permanentă produce și susţine acest fenomen. Nu știm cum se formează cele două forţe interactive din interiorul atomului, forța tare, respectiv forța slabă. Totodată, forța electromagnetică din interiorul atomului este, în totalitate, formulată greșit. Nu se știe cum funcționează materia vie, ce energii colaterale susțin acest proces continuu.

Sunt multe necunoscute și multe ȋntrebări care nu și-au găsit încă răspunsul. Nu ştim prea multe nici despre energia electrică produsă de globul pământesc, sarcinile electrostatice. Nu ştim aproape nimic despre formarea Pământului. Tehnologia foarte înaltă și inteligenţa artificială nu au fost îndeajuns ca cercetările oamenilor de știință să treacă peste aceste bariere.

                                                                                                                                                 *

 

I approached this phenomenon with great curiosity and all the hypotheses thought by me will be found in the mentioned work.

Scientists have always sought to elucidate natural phenomena and this search will never end. A lot of money has been invested in research, in high-performance laboratories, in telescopes, probes and space shuttles. However, we are at a stage when we still cannot explain many phenomena, sometimes even trivial. As I said, we do not know what gravity means, how it manifests and what permanent force produces and sustains this phenomenon. We don’t know how the two interactive forces inside the atom, the strong force and the weak force, are formed. At the same time, the electromagnetic force inside the atom is totally misformulated. It is not known how living matter works, what collateral energies support this continuous process.

There are many unknowns and many questions that have not yet been answered. Nor do we know much about the electricity producedby the globe, electrostatic charges. We know almost nothing about the formation of the Earth. Very high technology and artificial intelligence were not enough for scientists’ research to overcome these barriers.

                                                                                                                                                           *

 

Vorbeam, mai ȋn glumă, mai în serios, cu un profesor, că în natură mai există încă o stare de agregare, matematica. Prin formulele ei, omul a inventat: Big Bang-ul, antimateria, găurile negre, materia întunecată, energia întunecată, etc. Formulele matematice, uneori foarte sofisticate, au făcut ca, ȋn majoritatea cazurilor, rezultatele lor să nu corespundă cu realitatea. Matematica ajută doar la formularea unor teorii cu aplicaţii ȋn lumea reală! Limitele cunoașterii umane ne-ar putea face să zâmbim gândindu-ne că natura nu s-a folosit de nicio formulă și a ajuns la perfectiune.

                                                                                                                             *

I was jokingly, more seriously, with a teacher, that in nature there is still a state of aggregation, mathematics. Through its formulas, man invented: the Big Bang, antimatter, black holes, dark matter, dark energy, etc. Mathematical formulas, sometimes very sophisticated, have made that, in most cases, their results do not correspond to reality. Mathematics only helps to formulate theories with real-world applications! The limits of human knowledge might makeus smileat thinking that nature has not used any formula and has reached perfection.

 

                                                                                                                 

                                                                                                                    Iată cuprinsul lucrării:

▪ În loc de Big Bang

▪ Magnetismul şi importanţa lui în natură

▪ Formarea Universului

▪ Energia electrică

▪ Atomul şi gravitaţia

▪ Fenomenul Q

▪ Protopămîntul

▪ Formarea apei

▪ Pământul

▪ Strălucirea Soarelui

▪ Vulcanii şi cutremurele

În lucrare nu veți întâlni nicio formulă. Veți constata că  Natura și fenomenele ei sunt principalele subiecte și am fi destul de mulțumiți dacă s-ar aprecia fie și numai felul in care au fost “scormonite”.

*

Here is the table of contents of the paper:

▪ Instead of the Big Bang

▪ Magnetism and its importance in nature

▪ Formation of the Universe

 ▪ Electricity

▪ The atom and gravity

▪ Phenomenon Q

▪ Attendance

▪ Water formation

▪ Earth

▪ Sunshine

▪ Volcanoes and earthquakes

 

In the work you will not encounter any formula. You will find that Nature and its phenomena are the main subjects and we would be quite pleased if only the way they were “hollowed out” would be appreciated.

Contact

Daca subiectele atinse in aceasta prefata prezinta un interes pentru dumneavoastra si doriti sa citiţi lucrarea, ne puteti contacta la adresa de email
fenomenulq@yahoo.com.

Pentru a achiziţiona o carte, modalitatile de plata se vor stabili de comun acord.
Lucrarea se poate trimite prin posta, transportul este inclus in pret.

Am initiat acest site din dorinta ca, dupa lecturare, sa putem dezbate impreuna ideile pe care le-am dezvoltat.

                                                                                                                                                   *

                                                                                                                                              Contact

If the topics covered in this preface are of interest to you and you want to read the paper, you can contact us at
fenomenulq@yahoo.com.

In order to purchase a book, the payment methods will be agreed upon. The work can be sent by mail, transport is included in the price.

We started this site with the desire that, after reading, we can debate together the ideas we have developed.

Miscarea de revolutie prograda si retrograda

50 de lei

Ebook

20 de lei